REGULAMIN KONKURSU „Oficjalna Fantasy 1. LIGA”

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Oficjalna Fantasy 1. LIGA“ (dalej "Konkurs") jest GameWeek Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-863), przy ul. Grzybowskiej 30/1121, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000791143, NIP: 5272896438, REGON: 38364670000000, (dalej „Organizator”).


2. Konkurs będzie przeprowadzony na stronie internetowej (dalej: „Strona“), prowadzonej przez Organizatora pod adresem fantasy.1liga.org w dniach od 16 lipca 2024 do 15 grudnia 2024 r.

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, jak również grą, w której wynik jest zależny od przypadku w żadnej z form przewidzianych w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

5. Organizator jest wyłącznie odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu, udostępnianie Strony, na której przeprowadzany jest Konkurs, wyłonienie zwycięzców Konkursu oraz realizację nagród na rzecz zwycięzców Konkursu.

II. Uczestnictwo w Konkursie
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnik”), z zastrzeżeniem postanowienia zdania kolejnego. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 rok życia, może wziąć udział w Konkursie pod warunkiem, że posiada pisemną zgodę na udział w Konkursie od opiekuna prawnego, który odbierze nagrodę w jej imieniu. W przypadku wygranej, niepełnoletni uczestnik jest zobowiązany przedstawić taką zgodę Organizatorowi. Niewypełnienie tego obowiązku jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie i ubiegania się o Nagrody.
2. Z udziału w Konkursie nie są wykluczeni pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, tj. małżonkowie, rodzice i rodzeństwo, lecz osobom tym nie przysługuje prawo do Nagród, a ewentualne zajęcie przez nich miejsc premiowanych Nagrodami, nie będzie miało wpływu na uzyskanie prawa do Nagród dla innych Uczestników. W przypadku zajęcia miejsc premiowanych Nagrodami przez osoby, którym prawo do Nagród nie przysługuje, Nagroda za zajęcie tego miejsca przysługuje osobie następnej w kolejności.

3. Warunkami niezbędnymi do wzięcia udziału w Konkursie są:
 a. podanie wymaganych w formularzu rejestracyjnym danych: adresu e-mail, który będzie loginem do konta na Stronie, hasła oraz powtórzenia hasła do loginu na Stronie,
 b. podanie po aktywacji konta (dalej: „Konto”) – imienia, nazwiska i pseudonimu wybranego przez użytkownika,
 c. oświadczenie Uczestnika podczas rejestracji, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu.

4. Uczestnik dokonując rejestracji w Konkursie może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym Konkursu w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wydaniem Nagród. Zgoda może być odwołana w każdym czasie.

5. Uczestnik dokonując rejestracji w Konkursie może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych przez GameWeek w celu otrzymywania w przyszłości ofert marketingowych lub promocyjnych, a także na otrzymywanie w przyszłości informacji handlowych. Zgody mogą być odwołane w każdym czasie.

6. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wybór, na zasadach określonych poniżej, takiego wirtualnego zespołu piłkarzy, który będzie zdobywać najwięcej punktów w ramach rozgrywek Betclic 1 Liga przez dziewiętnaście kolejek rundy jesiennej sezonu 2024/2025. Konkurs startuje od 1. kolejki Betclic 1 Liga, a kończy się po 19. kolejce. Punkty są przyznawane za rzeczywiste osiągnięcia wybranych przez uczestnika piłkarzy w trakcie rozgrywek ligowych Betclic 1 Liga.

III. Zgłoszenie Klubu
1. Uczestnik może przystąpić do Konkursu zarówno przed rozpoczęciem 1. kolejki sezonu 2024/2025, jak również w każdym momencie trwania Konkursu, o którym mowa w pkt. II. 6.

2. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez przesłanie drogą elektroniczną prawidłowo wypełnionego, umieszczonego na Stronie, formularza zawierającego:

a) podanie nazwy swojego Klubu (dalej: „Klub”), zawierającą minimum 3 znaki a maksymalnie 18 znaków w nazwie, widoczną w rankingach dostępnych dla wszystkich uczestników Konkursu, oraz wybranie z listy klubów jednego, w którym Klub uczestnika będzie sklasyfikowany w tzw. Lidze Klubowej, a także wybranie z listy województw jednego, w którym Klub uczestnika będzie sklasyfikowany w tzw. Lidze Regionalnej;

b) imiona i nazwiska 15 piłkarzy wybranych przez niego z listy transferowej stanowiących Klub;

c) imiona i nazwiska 11 piłkarzy drużyny (dalej: „Drużyny”) zgłoszonej do danej Kolejki Rozgrywek, według zasad opisanych w rozdziale IV Regulaminu;

d) wskazanie na jednego z wybranych i zgłoszonych do danej kolejki piłkarzy jako kapitana Klubu/Drużyny i wicekapitana Klubu/Drużyny;

e) wskazanie jednej z dostępnych formacji, według której są ustawieni piłkarze z pkt. c) powyżej.

3. W celu umożliwienia uczestnikom zakładania Klubów, Organizator opublikuje na Stronie listę transferową - listę piłkarzy będących do dyspozycji uczestników, w której określa umowną wartość każdego piłkarza.

4. Uczestnik na podstawie listy transferowej "kupuje" 15 "prawdziwych" piłkarzy stanowiących jego Klub. „Zakup” piłkarzy następuje na podstawie „cen zakupu”. Organizator ustala ceny piłkarzy. Ceny te mogą podlegać zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania Konkursu, w zależności od liczby zdobywanych punktów. Zmian cen dokonuje Organizator.

5. Liczba wybranych przez uczestnika piłkarzy z jednego klubu ligowego nie może przekroczyć trzech. Jeśli w trakcie trwania Konkursu na skutek zmiany barw klubowych przez piłkarza Betclic 1 Liga, dojdzie do sytuacji w której w Drużynie uczestnika znajdzie się więcej niż trzech piłkarzy jednego klubu, uczestnik zobowiązany jest do dokonania transferów tak, aby nie naruszyć postanowienia niniejszego punktu.

6. Budżet klubu w momencie dołączenia do konkursu wynosi 26 mln zł. Budżet może ulegać zmianie, jeśli wartość posiadanych przez prezesa klubu piłkarzy ulega zmniejszeniu lub zwiększeniu.

7. Przy zgłaszaniu Klubu do Konkursu Uczestnik "kupuje" dwóch bramkarzy, pięciu obrońców, pięciu pomocników i trzech napastników (układ 2-5-5-3). Niniejszy regulamin nie dopuszcza innego podziału na pozycje piłkarzy w ramach Klubu. Organizator określa w liście transferowej, który piłkarz jest bramkarzem, który obrońcą, który pomocnikiem, który napastnikiem.

8. Uczestnik może w czasie sezonu, w terminach określonych na Stronie, dokonywać zmian w składzie wybranego przez niego Klubu poprzez "sprzedaż" i "kupno" piłkarzy według ich wartości pochodzącej z aktualnej listy transferowej, przy zachowaniu dostępnego "budżetu" z zachowaniem ograniczenia określonego w pkt. 5. i reguły układu piłkarzy w pkt. 7. Uczestnik może również między poszczególnymi kolejkami ligowymi dokonać zmiany kapitana i wicekapitana Klubu/Drużyny.

9. Organizator dokonuje zmian w liście transferowej w trakcie sezonu. Organizator zapewnia uczestnikom korzystanie z aktualnej listy transferowej przy wybieraniu składu Klubu/Drużyny przed każdą kolejką rozgrywek. Zmiany w liście transferowej dotyczą wprowadzenia nowych piłkarzy.

10. Po zakończeniu Konkursu Organizator automatycznie zachowa konta i nazwy Klubów zgłoszone w trakcie Konkursu na kolejne przyszłe edycje Konkursu, chyba że Użytkownik zadecyduje o ich usunięciu.

11. Uczestnik może założyć w Konkursie 5 klubów, wszystkie tylko i wyłącznie na jednym loginie.

IV. Zgłaszanie składów Drużyny przed kolejkami
1. Konkurs dotyczy dziewiętnaście kolejek rundy jesiennej sezonu 2024/2025 piłkarskiej Betclic 1 Liga, począwszy od 1. kolejki.

2. Spośród 15 piłkarzy "kupionych" przez siebie do Klubu uczestnicy Konkursu wybierają 11 piłkarzy (dalej zwanych "Drużyną") i zgłaszają Drużynę do udziału w danej kolejce rundy jesiennej.

3. Do momentu każdorazowo określonego przez Organizatora na Stronie jako zamknięcie danej kolejki uczestnik może dowolnie kształtować i zmieniać układ piłkarzy w Drużynie zgłoszonej do udziału w danej kolejce, jak również dokonywać transferów, to jest "kupować" i "sprzedawać" piłkarzy w ramach swojego Klubu czy zgłoszonej Drużyny przy zachowaniu "budżetu" określonego w pkt. III. 6, z zachowaniem ograniczenia określonego w pkt. III. 5.

4. W przypadku niedokonania przez uczestnika żadnych zmian w składzie Drużyny w terminie przewidzianym na zgłaszanie Drużyn do danej kolejki, Organizator uznaje Drużynę zgłoszoną przez uczestnika do udziału w danej kolejce w składzie zgłoszonym przez niego w kolejce poprzedniej, z zastrzeżeniem pkt. III. 5.

V. Punktacja
1. "Kupieni" przez uczestników piłkarze faktycznie rozgrywają spotkania w Betclic 1 Liga, w swoich prawdziwych klubach i za swoją grę otrzymują bądź tracą punkty. Liczba punktów uzyskanych przez uczestnika Konkursu odpowiada sumie punktów uzyskanych przez piłkarzy podstawowej jedenastki, których wybrał do swojej Drużyny, a także piłkarzy rezerwowych, z zastrzeżeniem pkt. V. 2. i V. 3.

2. Pierwszeństwo w zastąpieniu piłkarza ze składu podstawowego będzie miał piłkarz rezerwowy o najniższym numerze LP, czyli liczbie porządkowej widocznej obok piłkarza rezerwowego, nie wliczając w to bramkarza, którego może zastąpić tylko rezerwowy bramkarz. Przy zastępowaniu piłkarzy ze składu podstawowego rezerwowymi, obowiązują dopuszczalne ustawienia w Konkursie (1-3-4-3, 1-3-5-2, 1-4-3-3, 1-4-4-2, 1-4-5-1, 1-5-3-2, 1-5-4-1, gdzie pierwsza cyfra oznacza liczbę bramkarzy, druga liczbę obrońców, trzecia liczbę pomocników, czwarta liczbę napastników.

3. Może się zdarzyć, że rezerwowy o najniższym numerze LP nie będzie miał pierwszeństwa w zastępowaniu niegrającego piłkarza ze składu podstawowego, np. drużyna gra ustawieniem 1-3-4-3, pierwszym rezerwowym jest pomocnik, a w kolejce nie zagra jeden z trzech obrońców. Wówczas do składu wchodzi pierwszy rezerwowy obrońca, gdyż w zespole według obowiązujących ustawień (1-3-4-3, 1-3-5-2, 1-4-3-3, 1-4-4-2, 1-4-5-1, 1-5-3-2, 1-5-4-1) musi być co najmniej 3 (trzech) obrońców i co najmniej 1 (jeden) napastnik. Gdyby w przykładzie powyżej rezerwowy z najniższym LP wszedł do składu, klub grałby ustawieniem 1-2-5-3, a takiego ustawienia w Konkursie nie ma.

4. Piłkarz otrzymuje punkty za:

a) Za udział w meczu - dla zawodników występujących w pierwszym składzie po 2 pkt., dla zawodników wchodzących z ławki po 1 pkt.

b) Bramki - napastnicy: 4 punkty za każdą zdobytą bramkę, pomocnicy: 5 punktów za każdą zdobytą bramkę, obrońcy: 6 punktów za każdą zdobytą bramkę, bramkarze: 8 punktów za każdą zdobytą bramkę,

c) Asysty - napastnicy i pomocnicy: 3 punkt za asystę, obrońcy: 4 punkty za asystę, bramkarze: 6 punktów za asystę.
Przyznajemy asysty zawodnikowi: - jeśli po jego zagraniu inny zawodnik z jego drużyny zdobędzie gola (strzelec może wykonać drybling), Nie przyznajemy asyst zawodnikowi: - jeśli po jego zagraniu lub strzale piłkę odbije bramkarz, a jeden z zawodników strzeli bramkę, - jeśli po jego zagraniu lub strzale piłka odbije się od słupka lub poprzeczki, a jeden z zawodników strzeli bramkę, - za wywalczenie rzutu wolnego, po którym padnie bramka, - za wywalczenie rzutu karnego, po którym padnie bramka, - jeśli zawodnik zdobędzie gola, pokonując bramkarza "na raty", tzn. jeśli po jego zagraniu bramkarz lub inny zawodnik odbije piłkę, a strzelec gola zdobędzie go po dobitce. O asystach w Konkursie decyduje tylko i wyłącznie Organizator.

d) Występ w meczu bez straconej bramki - obrońcy i bramkarze po 3 pkt., pomocnicy 1 pkt. Warunkiem uzyskania premii za czyste konto jest rozegranie co najmniej 60 minut i wygrana klubu ligowego do zera lub bezbramkowy remis. Liczba minut spędzonych na boisku jest określana przez Organizatora.

e) Obrona rzutu karnego: 4 pkt. Punktów nie przyznaje się, jeżeli wykonawca rzutu karnego nie trafił w światło bramki. - jeśli po strzale piłkę odbije bramkarz, ale wykonawca wykaże się refleksem i strzeli bramkę, to: bramkarz otrzymuje punkty za obronę rzutu karnego (4 punkty), a wykonawca rzutu karnego minus 3 punkty za niewykorzystanie karnego. Dodatkowo bramkarz traci punkty za wpuszczenie gola z dobitki a strzelający zyskuje punkty za strzelonego gola. - jeśli po strzale z rzutu karnego piłkę odbije bramkarz, a jeden z zawodników wykaże się refleksem i strzeli bramkę, to egzekutor karnego otrzymuje minus 3 pkt., bramkarz plus 4 pkt za obronę karnego, ale traci punkty za straconą bramkę, a piłkarz, który wykazał się refleksem, tyle punktów, ile otrzymuje zawodnik za bramkę, grający na danej pozycji, - jeśli po strzale z rzutu karnego piłka odbije się od słupka, a jeden z zawodników wykaże się refleksem i strzeli bramkę, to egzekutor karnego otrzymuje minus 3 pkt., a piłkarz, który wykazał się refleksem - tyle punktów, ile otrzymuje zawodnik za bramkę, grający na danej pozycji 
f) Wynik meczu.
- zwycięstwo: 1 punkt,
g) Strzały obronione (za każde 3 obronione strzały).
- bramkarze: 1 punkt. Np. gdy bramkarz obroni w meczu 9 strzałów, to do punktacji w Konkursie otrzyma dodatkowo 3 punkty.
h) Wywalczenie rzutu karnego.
- wszyscy: 2 punkty.
i) Nominacja kolejki Betclic 1 LIGA: 1 punkt.
5. Piłkarz traci punkty za:

a) Stratę bramki - tylko bramkarze i obrońcy - po minus 1 pkt. za każdą straconą bramkę z wyłączeniem pierwszej. Dotyczy to tylko piłkarzy przebywających na boisku w momencie utraty gola (zasada ta nie dotyczy obrońców i bramkarzy, którzy zeszli z boiska w wyniku wykluczenia - czerwona kartka bądź dwie żółte; w tym wypadku piłkarze ci nadal tracą punkty za stracone bramki).

b) Żółtą kartkę - minus 1 pkt.

c) Czerwoną kartkę - minus 3 pkt. - gdy w meczu zawodnik dostanie dwie żółte kartki i w konsekwencji czerwoną, otrzymuje w konkursie minus 3 pkt. - gdy w meczu zawodnik dostanie żółtą kartkę, a potem od razu czerwoną, otrzymuje w konkursie minus 4 pkt.

d) Za niewykorzystany rzut karny - minus 3 pkt.

e) Za bramkę samobójczą - minus 3 pkt.
- jeśli po strzale zawodnika piłka odbije się od słupka lub poprzeczki, a potem od bramkarza lub innego zawodnika drużyny przeciwnej i wpadnie do bramki, to taka sytuacja traktowana jest jako bramka samobójczą - bramkarz lub zawodnik, którzy skierują piłkę do własnej bramki otrzymują ujemne punkty, natomiast piłkarz, po którego strzale piłka trafiła w słupek lub poprzeczkę, nie otrzymuje żadnych punktów.

f) Za spowodowanie rzutu karnego (ręka w polu karnym, faul w polu karnym) - minus 2 pkt.

6. Piłkarz wybrany przez uczestnika jako kapitan zgłoszonej do danej kolejki Drużyny zdobywa, jak również traci punkty w wymiarze podwójnym w stosunku do punktacji przedstawionej w pkt. 4 i 5 powyżej.
W przypadku, gdy w kolejce ligowej nie zagra kapitan Klubu/Drużyny, jego funkcję przejmuje wicekapitan Klubu/Drużyny, który także punktuje podwójnie. Jeśli w meczu nie zagra ani kapitan, ani wicekapitan, piłkarze rezerwowi wchodzący w ich miejsce nie punktują podwójnie.

7. Po każdej kolejce Uczestnik może w swojej drużynie sprzedawać i kupować piłkarzy. Pierwsze dwa transfery (transfer rozumiany jest jako wymiana jednego piłkarza z drużyny na innego z listy transferowej) są za darmo, tzn. z konta punktowego najbliższej kolejki nie zostanie odjęta prowizja. Wymieniając jednak kolejnego piłkarza (trzeciego, czwartego itd.), uczestnik zapłaci prowizję za transfer - ta prowizja to minus 3 punkty za każdy nadwymiarowy transfer. Zasada ta nie obowiązuje przed pierwszą kolejką, przed którą uczestnik przystępuje do Konkursu.
8. Raz w trakcie edycji Uczestnik posiadający wersję Premium, może skorzystać z tzw. dzikiej karty. Dzika karta uprawnia do przeprowadzanie nielimitowanej liczby transferów bez ponoszenia prowizji.
9. W trakcie edycji konkursu dostępne są dla menedżerów dodatkowe aktywności (jedna aktywność na kolejkę).
a) Uruchomienie aktywności KAPITAN X 3 powoduje, że do dorobku naszej drużyny będą się liczyć potrojone punkty naszego kapitana. W trakcie edycji konkursu może to zostać użyte tylko raz.
b) Uruchomienie aktywności ŁAWKA GRA powoduje, że do punktacji naszej drużyny będą się liczyć zdobycze punktowe wszystkich piłkarzy - tych ze składu podstawowego i tych ze składu rezerwowego. W trakcie edycji konkursu może to zostać użyte tylko raz.
c) Aktywności KAPITAN X 3 i ŁAWKA GRA nie możemy łączyć z DZIKĄ KARTĄ. Czyli, jeśli w danej kolejce wykorzystaliśmy DZIKĄ KARTĄ, to już nie uruchomimy ani KAPITAN X 3, ani ŁAWKA GRA.
10. Punkty są przyznawane na podstawie statystyk piłkarskich publikowanych przez Organizatora. Statystyki te są weryfikowane i mogą ulec zmianie w trakcie i po danej kolejce. Dla potrzeb Konkursu punktacja umieszczona na Stronie jest ostateczna, z zastrzeżeniem prawa do złożenia reklamacji. O asystach w Konkursie decyduje tylko i wyłącznie Organizator.
 


VI. Klasyfikacje
 

1. Klasyfikacja generalna – obejmuje wszystkie drużyny zgłoszone do konkursu i przedstawia łączną liczbę zdobytych punktów w konkursie. Zwycięzcą Konkursu zostaje uczestnik, którego Klub zdobędzie największą łączną liczbę punktów zdobytych przez jego piłkarzy w rozgrywkach ligowych Betclic 1 Liga w czasie dziewiętnastu kolejek rundy jesiennej sezonu 2024/2025.

2. Klasyfikacja kolejki - obejmuje drużyny zgłoszone do danej kolejki i przedstawia zdobyte punkty przez drużyny w danej kolejce ligowej. Kolejka – zestawienie meczów piłkarskich odpowiadające terminarzowo kolejce spotkań w Betclic 1 Liga.

3. Klasyfikacja miesiąca – obejmuje punkty drużyn z wszystkich kolejek danego miesiąca. Kolejka „należy” do miesiąca, w którym rozpoczął się pierwszy mecz danej kolejki.

4. Ligi prywatne – każdy uczestnik Konkursu może założyć lub dołączyć do ligi prywatnej. W konkursie istnieją dwa rodzaje lig prywatnych: klasyczne i head-to-head. W lidze klasycznej zespoły tworzą ranking, w którym o kolejności w tabeli decyduje liczba punktów w całym konkursie. Do ligi klasycznej można dołączyć w dowolnym momencie w trakcie edycji. Drużyny biorące udział w lidze head-to-head utworzą do końca edycji zestawy par. Za zwycięstwo w bezpośrednim starciu przyznajemy 3 punkty, za remis 1 pkt. Czas na założenie ligi, a także dołączenie do niej, jest tylko do momentu rozpoczęcia pierwszej kolejki danej edycji. Administratorem ligi jest użytkownik, który daną ligę założył. Jedna drużyna może dołączyć do 10 innych lig prywatnych (wersja Premium) lub 2 ligi prywatnej (wersja zwykła).

5. Klasyfikacja lig prywatnych – punktami danej ligi w klasyfikacji lig prywatnych jest suma punktów piętnastu najlepszych drużyn danej ligi.

6. Klasyfikacja klubowa – obejmuje kluby, których Uczestnicy podczas rejestracji wybrali spośród 18 klubów Betclic 1 Liga. Po starcie pierwszej kolejki edycji nie można już zmienić swojej przynależności w Lidze Klubowej.

7. Klasyfikacja regionalna – obejmuje kluby, których Uczestnicy podczas rejestracji wybrali spośród 16 województw.
8. Klasyfikacja sezonu - to suma punktów drużyny w edycji jesiennej i edycji wiosennej konkursu Fantasy 1. LIGA.
9. W przypadku gdy dwóch lub więcej uczestników zdobyło tę samą liczbę punktów, wtedy o kolejności we wszystkich klasyfikacjach konkursowych decyduje największa liczba punktów w Kolejce ze wszystkich rozegranych. W przypadku, gdy i tu liczba punktów jest jednakowa, to o kolejności w rankingu decyduje Reguła Pierwszeństwa, czyli kolejność zgłoszenia Drużyny (im wcześniej, tym wyższa pozycja). Zgłoszenie Drużyny następuje po przyjęciu przez system prawidłowo wypełnionego formularza wyboru 15 piłkarzy, kapitana i jego zastępcy, a na końcu zapisania składu.
 


VII. Nagrody
 

1. Nagrodami w Konkursie są: 
a) dla zwycięzcy Konkursu, to jest Uczestnika, którego Klub zdobył największą łączną liczbę punktów w rozgrywkach, o których mowa w paragrafie 2 Regulaminu: koszulka meczowa wybranego klubu Betclic 1 Liga,

b) za zajęcie 2-go miejsca: koszulka meczowa wybranego klubu Betclic 1 Liga;
c) za zajęcie 3-go miejsca: koszulka meczowa wybranego klubu Betclic 1 Liga;
d) jedna osoba może otrzymać w klasyfikacji generalnej tylko jedną koszulkę meczową. W przypadku, gdy więcej niż jedna drużyna jednego Uczestnika znajdzie się wśród trzech najlepszych drużyn, pozostałe nagrody przypadają kolejnym Uczestnikom klasyfikacji generalnej.
2. Nagrodami w klasyfikacjach miesiąca:
a) za zajęcie 1-go miejsca w klasyfikacji listopada: oryginalna piłka meczowa Select o wartości 399 złotych.
b) za zajęcie 1-go, 2-go, 3-go miejsca w klasyfikacjach lipca, sierpnia, września, października: bluza Suzuki Boxing.
c) jedna osoba może w klasyfikacjach miesiąca sierpnia, września, października, listopada wygrać łącznie tylko jedną bluzę Suzuki Boxing (tym samym 12 bluz dla 12 różnych Uczestników). W przypadku, gdy więcej niż jedna drużyna jednego Uczestnika znajdzie się wśród trzech najlepszych drużyn, pozostałe nagrody przypadają kolejnym Uczestnikom danej klasyfikacji miesiąca.
3. Nagrodami w 1. LIGA FANTASY CUP są::
a) za zajęcie 1-go miejsca: koszulka reprezentacji Polski z autografami piłkarzy;

4. Nagrodą dla najlepszego administratora w klasyfikacji lig prywatnych jest oryginalna koszulka meczowa wybranego klubu Betclic 1 Liga.
5. Nagrodami w klasyfikacji sezonu są:
a) dla zwycięzcy: karnet wybranego klubu Betclic 1 Liga na sezon 2024/25,
b) za zajęcie 2-go miejsca: karnet wybranego klubu Betclic 1 Liga na sezon 2024/25;
c) za zajęcie 3-go miejsca: karnet wybranego klubu Betclic 1 Liga na sezon 2024/25;
d) jedna osoba może otrzymać w klasyfikacji sezonu tylko jedną nagrodę. W przypadku, gdy więcej niż jedna drużyna jednego Uczestnika znajdzie się wśród trzech najlepszych drużyn, pozostałe nagrody przypadają kolejnym Uczestnikom klasyfikacji sezonu.
6. Uczestnik Konkursu nie ma możliwości wymiany Nagrody niepieniężnej na ekwiwalent pieniężny ani na zamianę danej Nagrody na inną nagrodę..
7. Wygrane Nagrody uzyskane w Konkursie podlegają opodatkowaniu zgodnie z treścią ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tj. z dnia 17 stycznia 2012 r., Dz.U. z 2012 r. poz. 361, dalej: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych). Fundator informuje, że obowiązek zapłaty podatku dochodowego w zryczałtowanej wysokości 10 % wartości Nagrody powstaje w przypadku gdy wartość Nagrody przekracza kwotę 2000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Kwotę potrąconego podatku od nagrody Fundator odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego w wykonaniu obowiązku z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nagroda będzie przekazana po wcześniejszym podpisaniu przez Laureata oświadczenia o przekazaniu nagrody finansowej na poczet 10% podatku od osób fizycznych.

8. Obowiązek obliczenia, poboru oraz wpłaty podatku na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego spoczywa na Sponsorze.
9. Organizator w czasie trwania Konkursu może oferować nagrody dodatkowe, poza wymienionymi w paragrafie VII. Rodzaje nagród oraz warunki ich uzyskania zostaną określone w sposób wyraźny na Stronie. Oferowanie dodatkowych nagród nie będzie rozumiane jako zmiana niniejszego Regulaminu.
 

VIII. Zasady przyznawania nagród
 

1. Organizator jest zobowiązany do weryfikacji danych osobowych Laureatów oraz wydania nagród Laureatom.

2. Organizator weryfikuje wyniki Konkursu i publikuje na Stronie listę Laureatów obejmującą następujące dane: imię, nazwisko i nazwa Klubu w ciągu 14 dni roboczych po zakończeniu Konkursu. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę, w przypadku wygrania nagrody w Konkursie, na publikację swojego imienia i nazwiska na Stronie wraz z informacją o nagrodzie.

3. Po weryfikacji wyników zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej, w ciągu 14 dni roboczych od opublikowania Laureatów Konkursu, Organizator prześle Laureatom Konkursu wiadomość pocztą e-mail, w której zostaną poproszeni o przesłanie swoich danych, tj: imię i nazwisko, adres, oraz numer telefonu celem ułatwienia kontaktu. Uczestnik jest zobowiązany w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości e-mail wysłać wskazane powyżej dane Organizatorowi na adres e-mail Organizatora, z którego przesłana została wiadomość informująca o zwycięstwie.

4. Szczegóły dotyczące przekazania nagród Laureatom, w tym sposób, miejsce i termin wydania, zostaną uzgodnione z Laureatem, przy czym przekazanie nagrody nastąpi najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia poinformowania Laureata o wygranej Uczestnika w Konkursie.

5. Podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawidłowych danych, zmiana danych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika Konkursu, któremu przyznano Nagrodę może skutkować wykluczeniem danego Uczestnik Konkursu z Konkursu. W przypadku zmiany danych, Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie poprzez np. wysłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przez Organizatora.

6. W przypadku nieprzesłania przez Uczestnika Konkursu danych wskazanych w ust. 3 powyżej w wymaganym terminie – Uczestnik traci prawo do nagrody.

7. Laureat nie jest uprawniony do przenoszenia praw do Nagrody na osoby trzecie.
 


IX. Zasady przetwarzania danych
 

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach serwisu Fantasy 1. LIGA jest GameWeek Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-863), przy ul. Grzybowskiej 30/1121, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000791143, NIP: 5272896438, REGON: 38364670000000.

2. Twoje prawa. Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane w celu realizacji usług serwisu Fantasy 1. LIGA (Regulamin) lub są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych.

3. Cele przetwarzania i uzasadniony interes Administratora. Twoje dane osobowe podane w formularzu rejestracji do serwisu Fantasy 1. LIGA lub podczas ich edycji oraz zebrane informacje o Twojej aktywności w serwisach lub innych funkcjonalnościach (aplikacje, skrypty) podmiotów z, z którymi współpracuje Administrator (przeglądane strony, kliknięcia, sposób w jaki korzystasz z usług, historia zakupów) mogą być przetwarzane w celu marketingowym własnym (w tym niezbędna analityka, zestawianie w profile marketingowe) Administratora, wobec czego możesz wyrazić sprzeciw.

4. Marketing naszych Zaufanych Partnerów. Jeżeli wyraziłeś dobrowolną zgodę marketingową – Twoje dane osobowe podane w formularzu rejestracji do serwisu Fantasy 1. LIGA lub podczas edycji oraz zebrane informacje o Twojej aktywności w serwisach lub innych funkcjonalnościach (aplikacje, skrypty) podmiotów, z którymi współpracuje Administrator (przeglądane strony, kliknięcia, jeśli dotyczy: historia zakupów, sposób w jaki korzystasz z serwisów, w tym niezbędna analityka, zestawianie w profile marketingowe), będą wykorzystywane do prezentowania Ci reklam produktów i usług naszych Zaufanych Partnerów, dopasowanych do Twoich zainteresowań.

5. Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.
 


X. Kontakt
1. Kontakt z organizatorem w formie pisemnej: GameWeek, ul. Grzybowska 30/1121, 00-863 Warszawa, w formie elektronicznej: fantasy.kontakt@gmail.com.

XI. Postępowanie reklamacyjne
1. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć u Organizatora reklamację w związku z Konkursem.

2. Reklamacje można składać w formie pisemnej na adres Organizatora: Gameweek Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 30/1121, 00-863 Warszawa, z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który zostanie przesłana odpowiedź lub w formie elektronicznej na adres e-mail: fantasy.kontakt@gmail.com.

3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres do korespondencji osoby zgłaszającej roszczenie, jak również dokładny opis powodu reklamacji oraz zgłaszanego roszczenia.

4. Reklamację można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz nie później niż do 14 dni roboczych po opublikowaniu listy Laureatów Konkursu. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, data nadania przesyłki kurierskiej zawierającej reklamację lub data zarejestrowania wpływu na serwer wiadomości e-mail zawierającej w swej treści reklamację.

5. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od daty jej otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika Konkursu w formie pisemnej, który złożył reklamację w formie pisemnej, listem poleconym nadanym na adres zwrotny Uczestnika Konkursu niezwłocznie po jej rozpatrzeniu oraz dodatkowo drogą elektroniczną. Dla reklamacji złożonych w formie elektronicznej odpowiedź zostanie przesłana w formie elektronicznej.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego przed miejscowo właściwym sądem powszechnym.

XII. Zasady dokonywania płatności przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem systemu Przelewy24
1. Płatności w Konkursie będą przyjmowane przez GameWeek Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-863), przy ul. Grzybowskiej 30/1121, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000791143, NIP: 5272896438, REGON: 38364670000000, (Organizator).
2. Płatności za pośrednictwem Przelewy24 mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Przelewy24 przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.
3. Obsługujący płatności w Konkursie udostępnia Klientom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Przelewy24
4. Uczestnik Konkursu, po zatwierdzeniu formularza transakcji i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Przelewy24, jest automatycznie przekierowywany na stronę internetową Partnera Przelewy24  będącego bankiem, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową przelewy24.pl
5. W celu dokonania płatności Uczestnik Konkursu powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Przelewy24 zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez Przelewy24, płatność może nie zostać zrealizowana.
6. Reklamacje dotyczące płatności składane przez Uczestników Konkursu powinny być kierowane bezpośrednio do obsługującego płatności. Reklamacje obsługujący płatności rozpatrzy w pierwszej kolejności we własnym zakresie. W przypadku ustalenia, że przyczyny reklamacji nie leżą po stronie obsługującego płatności, ten przekaże reklamację do Przelewy24.
 


XIII. Postanowienia końcowe
1. W przypadku przełożenia, powtórzenia, unieważnienia meczu, oraz w innych sytuacjach nieuwzględnionych w Regulaminie, decyzję o tym, jak przyznawane są punkty i których klasyfikacji dotyczą Organizator podejmie po wcześniejszym zapoznaniu się z decyzją organizatora rozgrywek Betclic 1 Liga.
a) uczestnik Konkursu zobowiązany jest przestrzegać zasad związanych z rejestracją adresu email, rejestracją Klubu, zakładaniem Drużyny. W przypadku niedozwolonych operacji, które mogą skutkować przekroczeniem limitu piłkarzy z jednego klubu lub dozwolonego budżetu, uczestnik Konkursu zobowiązany jest sprzedać piłkarza i kupić innego. Jeśli tego nie zrobi, do punktacji Kolejki jego operacje w składzie nie zostaną uwzględnione, a punktować będzie skład z Kolejki poprzedniej, z zastrzeżeniem zawartym w III. 5.
b) może się zdarzyć, że liczba meczów w danej kolejce konkursowej może się różnić od faktycznego zestawu par kolejki w Betclic 1 Liga. W takich sytuacjach Organizator ze stosownym wyprzedzeniem w sposób wyraźny poinformuje na Stronie o meczach "należących" do danej kolejki konkursowej. W przypadku, gdy w jednej kolejce - według zestawu par ogłoszonego przez Organizatora - jeden klub rozgrywa dwa mecze, wówczas występujący w nich zawodnicy zdobywają punkty z obydwu meczów (tzw. kolejka łączona). W przypadku, gdy w jednej kolejce - według zestawu par ogłoszonego przez Organizatora - jeden klub nie rozgrywa żadnego meczu, wówczas zawodnicy tego klubu w tej kolejce nie punktują.
2. Organizator informuje, że zdarzenia niebędące częścią standardowego działania Konkursu, które powodują lub mogą powodować zakłócenie działania Konkursu, mogą mieć wpływa na jego przebieg. W takich sytuacjach decyzję o kontynuacji Konkursu podejmuje Organizator.

3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji w formie pisemnej na adres Organizatora, jak również poprzez przekazanie Organizatorowi takiego oświadczenia drogą elektroniczną – przesłanie e-mail na adres: fantasy.kontakt@gmail.com. Rezygnacja w przypadku Laureata powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody.

4. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku m.in. konieczności uwzględnienia zmian przepisów prawa, celem doprecyzowania postanowień budzących wątpliwości Uczestników lub lepszej ich ochrony, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie i zmiany podstawowych zasad Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na Stronie oraz zostanie przesłana e-mailem wszystkim Uczestnikom, którzy zgłosili swój udział w Konkursie przed dniem dokonania zmiany Regulaminu oraz wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

5. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o zmianach w Regulaminie z wyprzedzeniem, umożliwiającym im zapoznanie się ze zamianami w Regulaminie i ewentualne odstąpienie od udziału w Konkursie. W przypadku niezaakceptowania przez Uczestnika zmienionych postanowień Regulaminu Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Konkursie bez jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 16 lipca 2024 r. do dnia zakończenia Konkursu z zastrzeżeniem, że jego postanowienia – w odpowiednim zakresie – będą stosowane do przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych.

8. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Uczestników będących Konsumentami wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.